Właściwość miejscowa i rzeczowa

Sąd Rejonowy w Sieradzu – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych – działa w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi i Sądu Okręgowego w Sieradzu.

Sąd Rejonowy w Sieradzu obejmuje zasięg terytorialny: miasta Sieradz oraz gmin: Sieradz, Warta, Złoczew, Błaszki, Brąszewice, Brzeźnio, Burzenin, Klonowa, Wróblew, Goszczanów.

Funkcje i zadania sądu w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości i wykonywania zadań z zakresu ochrony prawnej są realizowane za pośrednictwem wydziałów. Sąd Rejonowy w Sieradzu dzieli się na sześć wydziałów.

Właściwość miejscowa wydziałów Sądu Rejonowego w Sieradzu:

 1. I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Sieradzu.
 2. II Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz spraw o wykroczenia z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Sieradzu
 3. III Wydział Rodzinny i Nieletnich – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz nieletnich z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Sieradzu.
 4. IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - do rozpoznawania w I instancji sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Sieradzu natomiast z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Sieradzu , Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli, Sądu Rejonowego w Łasku, Sądu Rejonowego w Wieluniu.
 5. V Wydział Gospodarczy - do rozpoznawania spraw w I instancji z zakresu prawa gospodarczego z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Sieradzu , Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli, Sądu Rejonowego w Łasku, Sądu Rejonowego w Wieluniu.
 6. VI Wydział Ksiąg Wieczystych - rozpatrywanie spraw w I instancji rozpoznawanych w postępowaniu wieczystoksięgowym z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Sieradzu.
 7. Właściwość rzeczowa sądu i wydziałów Sądu Rejonowego w Sieradzu.

Do zakresu działania I Wydziału Cywilnego należy rozpatrywanie spraw cywilnych, w tym:

 • sprawy o prawa majątkowe o wartości przedmiotu sporu do 75.000 zł podlegające rozpoznaniu w postępowaniu procesowym oraz w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym (z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do właściwości sądów okręgowych bez względu na wartość przedmiotu sporu - art. 17 Kodeksu postępowania cywilnego), w tym między innymi o:
  • opróżnienie lokalu mieszkalnego,
  • wydanie nieruchomości i roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem,
  • zadośćuczynienie;
  • odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych,
  • naruszenie posiadania, - zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji,
  • pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności,
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
  • roszczenia z umowy darowizny,
  • roszczenia o zachowek,
  • odszkodowanie za szkodę na osobie,
  • bezpodstawne wzbogacenie;
  • zapłatę z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania umów.
 • sprawy podlegające rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym – w szczególności o:
  • stwierdzenia nabycia spadku,
  • dział spadku,
  • podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej;
  • zasiedzenie,
  • uznanie za zmarłego,
  • stwierdzenie zgonu,
  • ogłoszenie testamentu,
  • zarząd spadku nieobjętego,
  • odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
  • dotyczące wykonawcy testamentu,
  • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
  • zabezpieczenie spadku,
  • spis inwentarza,
  • ustanowienie drogi koniecznej,
  • zniesienie współwłasności,
  • rozgraniczenie,
  • stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w trybie ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych,
  • dotyczące zarządu rzeczą wspólną,
  • sprostowanie, unieważnienie i ustalenie treści aktów stanu cywilnego,
  • umorzenie utraconych dokumentów,
  • odtworzenie dyplomów i świadectw,
  • wnioski o udzielenie pomocy sądowej,
  • wnioski o doręczenie korespondencji zagranicznej,
 • pozwy w postępowaniu uproszczonym:
  • sprawy o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 20.000 zł,
  • sprawy o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 20.000 zł,
  • sprawy o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę, oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu,
  • sprawy o zezwolenie na złożenie kwoty pieniężnej do depozytu i wypłatę depozytu,
  • sprawy o zawezwanie do próby ugodowej;
 • sprawy egzekucyjne:
  • w przedmiocie nadzoru sądu z urzędu nad komornikiem,
  • w przedmiocie egzekucji sądowej z art. 1049, 1050 i 1051 kodeksu postępowania cywilnego,
  • o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym wydanym przez wydział cywilny,
  • o nadanie klauzuli wykonalności administracyjnym tytułom egzekucyjnym, aktom notarialnym i innym tytułom egzekucyjnym,
  • o nadanie klauzuli wykonalności europejskim tytułom egzekucyjnym,
  • o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego wierzyciela;
  • o wyjawienie majątku,
  • w przedmiocie nadzoru sądu nad egzekucją z nieruchomości,
  • o egzekucję przez zarząd przymusowy, przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego,
  • ze skargi na czynności komornika, która nie została wcześniej uznana przez komornika sądowego za zasadną i wraz z odpowiedzią komornika na skargę została przekazana do rozpoznania przez Sąd,
 • inne sprawy cywilne, w szczególności:
  • o odtworzenie akt cywilnych,
  • o wyłączenie sędziego w sprawie cywilnej,
  • o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym,
  • ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu cywilnym,
  • o udzielenie zabezpieczenia w sprawach cywilnych,

Do zakresu działania II Wydziału Karnego należy rozpatrywanie spraw z zakresu prawa karnego, w tym:

 1. sprawy o przestępstwa i przestępstwa skarbowe rozpoznawane w postępowaniu zwyczajnym, w postępowaniu nakazowym i przyspieszonym, dla których właściwy do orzekania w I instancji jest Sąd Rejonowy, - sprawy o wykroczenia i wykroczenia skarbowe rozpoznawane w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz kodeksu karnego skarbowego, dla których właściwy do orzekania w I instancji jest Sąd Rejonowy, - sprawy o przestępstwa określone w art. 115-119 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 2. sprawy w przedmiocie wydania wyroku łącznego,
 3. rozpoznawanie wniosków prokuratorskich o umorzenie postępowania i orzeczenie środka zabezpieczającego wobec stwierdzenia niepoczytalności u podejrzanego oraz wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego,
 4. rozpoznawanie wniosków prokuratorskich – o zastosowanie tymczasowego aresztowania oraz przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania,
 5. wykonywanie orzeczeń w postępowaniu wykonawczym, - rozpoznawanie zażaleń na postanowienia, zarządzenia i czynności postępowania przygotowawczego
 6. inne sprawy wynikające z przepisów szczególnych, w tym wnioski o udzielenie pomocy sądowej przekazane z innego Sądu, skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego, wnioski o doręczenie korespondencji zagranicznej.

Do zakresu działania III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich należy rozpatrywanie spraw:

 • pochodzenia dziecka (ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie i zaprzeczenia macierzyństwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa);
 • obowiązku alimentacyjnego (alimenty, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego, zwrot (zapłatę wyegzekwowanego świadczenia);
 • ze stosunków małżeńskich (ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności majątkiem wspólnym (art. 8401 k.p.c.) zaspokojenie potrzeb rodziny, rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny, dotyczące wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka – wypłacanie, zmiana nakazu wypłacania, uchylenie nakazu wypłacania),
 • zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji w przypadku egzekucji na podstawie orzeczenia wydanego w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich (art. 841 k.p.c. i art. 842 k.p.c.) ;
 • pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności dotyczące orzeczenia wydanego w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich
 • dotyczące zawarcia małżeństwa (zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika, zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego na zawarcia małżeństwa, zezwolenie kobietom na zawarcie małżeństwa ze względu na brak wieku);
 • opieki i kurateli (odnośnie osób dorosłych - ustanowienie kurateli dla osoby nieobecnej, ustanowienie kurateli dla osoby niepełnosprawnej, ustanowienie opieki nad osobą pełnoletnią, zmianę opiekuna nad osobą pełnoletnią, przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad osobą pełnoletnią, zwrot nakładów i wydatków związanych ze sprawowaniem opieki nad osobą pełnoletnią, ustanowienie kurateli dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, zmianę kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, odnośnie osób małoletnich - ustanowienie opieki nad osobą małoletnią, zmianę opiekuna nad osobą małoletnią, przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad osobą małoletnią, zwrot nakładów i wydatków związanych ze sprawowaniem opieki nad osobą małoletnią, ustanowienie kuratora dla małoletniego):
 • przysposobienia (przysposobienie, rozwiązanie przysposobienia, wyrażenie zgody na przysposobienie małoletniego bez wskazania osoby przysposabiającego);
 • sprawy z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, zmianę orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego, ustanie obowiązku leczenia odwykowego);
 • sprawy z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody osoby chorej psychicznie (art. 23 ustawy), osoby z zaburzeniami psychicznymi (art. 24 ustawy), osoby chorej psychicznie na wniosek (art. 29 ustawy), nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego, umieszczenie w domu pomocy społecznej, zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej, inne z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego);
 • sprawy z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty; - dotyczące depozytów (złożenie do depozytu sądowego, likwidację depozytu sądowego dotyczące spraw prowadzonych w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich);
 • o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem ubezwłasnowolnionego;
 • sprawy o pobranie tkanek do przeszczepu od małoletniego (ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów);
 • władzy rodzicielskiej i stosunków między rodzicami i dziećmi (pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, zmianę postanowienia w zakresie władzy rodzicielskiej, zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania (art. 106 k.r.i o.), przywrócenie władzy rodzicielskiej, wydanie dziecka, zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (art. 101 § 3 k.r.i o.), rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami (art. 97 § 2 k.r.i o.), umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rozwiązanie rodziny zastępczej ustalenie miejsca pobytu małoletniego, ustalenie kontaktów z małoletnim, zmianę kontaktów z małoletnim, zezwolenie na wydanie paszportu, uznanie ojcostwa);
 • nieletnich, co do których zachodzi podejrzenie popełnienia czyny karalnego lub wykazywania przejawów demoralizacji (ustawa z dnia 26 października o postepowaniu w sprawach nieletnich);
 • inne sprawy rodzinne i nieletnie, w szczególności:
  • zabezpieczenie alimentów (art. 142 k.r.i o. i 754 k.p.c.)
  • w przedmiocie egzekucji świadczeń niepieniężnych (art. 1050 i 1051 k.p.c.
  • o nadanie klauzuli wykonalności - dotyczy orzeczeń wydawanych w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich
  • o nadanie klauzuli wykonalności europejskim tytułom egzekucyjnym
  • o zwolnienie od kosztów sądowych i/lub ustanowienie radcy prawnego, adwokata
  • o wyznaczenie sądu
  • o wyłączenie sędziego
  • o odtworzenie akt
  • o zawezwanie do próby ugodowej
  • o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem
  • o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego (art. 794 k.p.c.)
  • o udzielenie zabezpieczenia
  • o uchylenie lub zmianę prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia
  • o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego (art. 1151 k.p.c.)

Do zakresu działania IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych należy rozpatrywanie spraw z:

Do właściwości, bez względu na wartość przedmiotu sporu, należą sprawy z zakresu prawa pracy:
 • o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy,
 • o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia,
 • o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,
 • dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane.
 • o ustalenie istnienia stosunku pracy,
Do właściwości z uwagi na wartość przedmiotu sporu nie przekraczającego 75 tys. zł, należą sprawy z zakresu prawa pracy:
 • o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy.
Do właściwości z zakresu ubezpieczeń społecznych należą sprawy:
 • o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, pogrzebowy,
 • o świadczenie rehabilitacyjne,
 • o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, choroby zawodowej, wypadku przy pracy lub wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy,
 • o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Do zakresu działania V Wydziału Gospodarczego należy rozpatrywanie spraw z:

 • rozpatrywanie spraw gospodarczych ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej , w tym:
  • sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa 75.000 złotych oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego, powierzone sądom gospodarczym na podstawie odrębnych przepisów, 
  • sprawy gospodarcze podlegające rozpoznaniu w procesie, wszczęte na skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, w tym podlegające rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym,
  • sprawy gospodarcze podlegające rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym,
 • inne sprawy gospodarcze, a w szczególności:
  • sprawy o odtworzenie akt,
  • sprawy podlegające rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym,
  • o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, którymi są orzeczenia sądu gospodarczego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu albo ugoda zawarta przed tym sądem,
  • uznanie albo stwierdzenie wykonalności (nadanie klauzuli wykonalności) wyrokom sądu polubownego lub ugody zawartej przed tym sądem, jeżeli sąd gospodarczy byłby właściwy do rozpoznania danej sprawy, gdyby strony nie dokonały zapisu na sąd polubowny,
  • o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej w postępowaniu mediacyjnym (przed mediatorem) w sprawie, do której rozpoznania Sąd ten byłby właściwy lub w przypadku gdy sąd skierował sprawę do mediacji.
  • rozpatrywanie spraw upadłościowych wszczętych przed dniem 01.01.2016 r., tj.
  • sprawy upadłościowe po ogłoszeniu upadłości, w tym dla wtórnych postępowań upadłościowych,
  • sprawy z zakresu postępowania naprawczego
  • sprawy o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,
  • sprawy wszczęte przed sądem upadłościowym rozpoznawanych według przepisów o procesie, w szczególności powództwa o wyłączenie z masy upadłości,
  • sprawy o zmianę i uchylenie układu zawartego w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
  • rozpoznawanie zażaleń przekazanych do właściwości sądu upadłościowego,
  • rozpoznawanie środków odwoławczych przez sędziego komisarza.

Do zakresu działania VI Wydziału Ksiąg Wieczystych należy:

Właściwość miejscowa wydziału ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Sieradzu obejmuje nieruchomości położone na terenie miasta Sieradza oraz powiatu sieradzkiego. Właściwość rzeczowa obejmuje:

 • zakładanie ksiąg wieczystych;
 • wpisy w istniejących księgach wieczystych;
 • zamykanie ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów;
 • dołączanie dokumentów do zbiorów dokumentów; a także:
 • wydawanie odpisów ksiąg wieczystych;
 • wydawanie zaświadczeń ze zbiorów dokumentów;
 • wydawanie odpisów dokumentów;
 • wydawanie zaświadczeń o braku księgi wieczystej i zbioru dokumentów.

Rejestr zmian dla: Właściwość miejscowa i rzeczowa