Prezes Sądu

 SSR Paweł Kowalczyk

  • Prezes Sądu Rejonowego 
  • tel.: 43 826-67-05
  • Sekretariat tel. 43 826-67-05

Prezes Sądu Rejonowego w Sieradzu:

1. Kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, za wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu, a w szczególności: 

a) kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 ze zm.), tj. zapewnia właściwy tok wewnętrznego urzędowania sądu, bezpośrednio związany z wykonywaniem przez sąd zadań, o których mowa w art. 1 § 2 i 3 w/w ustawy,

b) jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów sądu,

c) powierza sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej;

2. Dokonuje analizy orzecznictwa w sądzie pod względem poziomu jego jednolitości oraz informuje sędziów i asesorów sądowych o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,
3. Pełni inne czynności przewidziane w ustawie dnia z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 ze zm.) oraz przepisach odrębnych.

Sądem Rejonowym w Sieradzu kieruje Prezes Sądu we współdziałaniu w czynnościach nadzorczych z Wiceprezesem Sądu oraz Dyrektorem Sądu.

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Sieradzu zastępuje Prezesa Sądu Rejonowego w Sieradzu podczas jego nieobecności.

 

SSR Elżbieta Sadowska-Augustyniak

  • Wiceprezes Sądu Rejonowego

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
Bernardeta Kikowska
Opublikował:
Piotr Stręgiel
Dokument z dnia:
2018-08-10
Publikacja w dniu:
2018-08-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Stręgiel
Dokument z dnia:
2016-01-03
Publikacja w dniu:
2016-01-03
Opis zmiany:
b/d