Opłaty sądowe

Opłata stała

Sprawy z zakresu prawa cywilnego  rodzinnego w procesie

Rodzaj sprawy Wysokość opłaty
rozwód,  separacja,  ochrona dóbr osobistych,  ochrona niemajątkowych praw autorskich,  ochrona niemajątkowych praw wynikających z opatentowanych wynalazków lub rejestracji wzorów użytkowych i zdobniczych, ochrona innych praw niemajątkowych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej 600 zł
ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, unieważnienie małżeństwa, rozwiązanie przysposobienia, zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa, unieważnienie uznania dziecka, ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej, naruszenie posiadania, uchylenie uchwały organu spółdzielni, uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej, przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej, opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, ustalenie wstąpienia w stosunek najmu 200 zł

w postępowaniu uproszczonym, gdy wartość przedmiotu sporu lub wartość przedmiotu umowy wynosi :

  •  do 2000 zł.
30 zł 
  •  ponad  2000 zł do 5000 zł
100 zł 
  •  ponad 5000 zł do 7500 zł
 250 zł
  •  ponad 7500 zł
 300 zł

Sprawy gospodarcze - m.in.

Rodzaj sprawy Wysokość opłaty
rozwiązanie spółki, wyłączenie wspólnika ze spółki, uchylenie uchwały organu spółki 2000 zł
sprawy z zakresu ochrony środowiska 100 zł

w sprawie z umowy o przekazanie mienia w ramach prywatyzacji w sprawie o unieważnienie przetargu

1500 zł

odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

1000 zł

zażalenia na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

500 zł

odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

100 zł

odwołanie od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

3000 zł

skarga na orzeczenie zespołu arbitrów w sprawach zamówień publicznych

3000 zł

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w postępowaniu nieprocesowym

Rodzaj sprawy Wysokość opłaty
zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego, zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej, separacja na zgodne żądanie małżonków, zniesienie separacji, zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi USC dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego 100 zł

wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej

1000 zł
wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej - jeżeli zawiera zgodny projekt podziału 300 zł

Sprawy z zakresu prawa rzeczowego

Rodzaj sprawy Wysokość opłaty

ustanowienie drogi koniecznej, rozgraniczenie nieruchomości, stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie

200 zł

ustalenie korzystania z rzeczy wspólnej, ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej, rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej

100 zł

stwierdzenie nabycia nieruchomości przez zasiedzenie

2000 zł

wniosek o zniesienie współwłasności

1000 zł

wniosek o zniesienie współwłasności - jeżeli zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności

300 zł

Sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych - m.in.

Rodzaj sprawy Wysokość opłaty

wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

200 zł

założenie księgi wieczystej, połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, odłączenie nieruchomości lub jej części, sprostowanie działu I-O

60 zł

Sprawy z zakresu prawa spadkowego - m.in. 

Rodzaj sprawy Wysokość opłaty

stwierdzenie nabycia spadku, zabezpieczenie spadku, sporządzenie spisu inwentarza, odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

50 zł

dział spadku - jeżeli zawiera zgodny projekt działu spadku

300 zł
dział spadku 500 zł

dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności

1000 zł

dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności - jeżeli zawiera zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności

600 zł

Sprawy z zakresu działania Krajowego Rejestru Sądowego

Rodzaj sprawy Wysokość opłaty

zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

1000 zł

zarejestrowanie podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej

500 zł

wpisanie dłużnika do rejestru dłużników, wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców, stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej połączone z wykreśleniem z KRS

300 zł

dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców

400 zł

wykreślenie z rejestru przedsiębiorców - bez wykreślenia z KRS, wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych

150 zł

skarga na orzeczenie referendarza sądowego

100 zł
wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów 200 zł

zmiana wpisu w rejestrze zastawów

100 zł

wykreślenie zastawu rejestrowego

50 zł

wniosek o uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym

40 zł

Inne sprawy rozpoznawane w postępowaniu nieproc. - m.in.

Rodzaj sprawy Wysokość opłaty

złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego; wydanie z depozytu przedmiotu świadczenia

100 zł

wniosek o umorzenie utraconego dokumentu

200 zł

Wysokość opłat w postępowaniu egzekucyjnym - m.in. 

Rodzaj sprawy Wysokość opłaty

ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian za utracony, nakazanie dłużnikowi wyjawienie majątku

40 zł

nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa, nakaz zapłaty, nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika

50 zł
  • zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości; 
  • zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji; 
  • zatwierdzenie planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, a także wprowadzenie do planu zmian lub uzupełnień
100 zł

Wysokość opłat w postępowaniu upadłościowym, układowym i naprawczy - m.in.   

Rodzaj sprawy Wysokość opłaty

wniosek o ogłoszenie upadłości, wniosek zarządcy zagranicznego w przedmiocie uznania zagranicznego postępowania upadłościowego

1000 zł

wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego, wniosek o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego, zażalenie na postanowienie wydane w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, sprzeciw co do uznania lub odmowy uznania zgłoszonych wierzytelności

200 zł

zarzuty przeciwko układowi i planowi podziału, wniosku o uchylenie lub zmianę układu, wniosku o zmianę lub uchylenie orzeczenia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego, wniosku w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

100 zł

Opłata podstawowa

Zakres usługi Wysokość opłaty

w sprawach z zakresu prawa pracy - wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia - w zakresie spraw, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa 50000 zł.

30 zł

w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych - wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

30 zł

strona całkowicie zwolniona od kosztów sądowych przez Sąd, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

30 zł

Opłata stosunkowa

Pobiera się w sprawach o prawa majątkowe i wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł. i nie więcej niż 100 000 zł.

Opłata w częściach ułamkowych

Rodzaj usługi Wartość ułamkowa

sprzeciw od wyroku zaocznego

1/2

pozew w postępowaniu nakazowym lub upominawczym z wyłączeniem spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym

1/4

interwencja uboczna, zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

1/5
  • od pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym; 
  • od powoda w razie prawidłowego wniesienia przez pozwanego sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym
3/4

Opłaty kancelaryjne

Rodzaj usługi Wysokość opłaty

wydanie na podstawie akt : poświadczonego odpisu, wyciągu, wypisu, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności, zaświadczenia

6 zł za każdą rozpoczętą stronę dok.

wydanie na podstawie akt : poświadczonego odpisu, wyciągu, wypisu - jeżeli dokument zawiera tabele lub jest sporządzony w języku obcym

12 zł za każdą rozpoczętą stronę dok.

wydanie kopii dokumentu znajdującego się w aktach sprawy

1 zł za każdą rozpoczętą stronę dok.

Zwolnienia od kosztów sądowych

Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, która złożyła oświadczenie, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Oświadczenie sporządza się wg ustalonego wzoru.

Sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie będącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie.

Rejestr zmian dla: Opłaty sądowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Stręgiel
Dokument z dnia:
2009-03-23
Publikacja w dniu:
2009-03-23
Opis zmiany:
b/d