Ochrona danych osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27  kwietnia 2016 roku  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz.UE L 119 z 4.05.2016r. ( zwanym jako: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Sieradzu reprezentowany przez Prezesa Sądu. Dane kontaktowe administratora Danych: Sąd Rejonowy w Sieradzu,  Aleja Zwycięstwa 1, 98 – 200 Sieradz.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w sądzie jest Pani Agata Janiszewska-Skowron,  adres e-mail: inspektor@odo.info.pl
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym przy sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej.
 4. Administrator informuje, że:
 5. Państwa dane osobowe  są przetwarzane, w szczególności w następujących celach:
  • sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego,
  • zatrudnienia w sądzie (w tym prowadzenia rekrutacji), realizacji umów, w tym świadczenia usług, prowadzenia zamówień publicznych, realizacji praktyk a także dotyczących osób uczących się,
  • wystawienia faktury, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
  • dokonywania rozliczeń finansowych,
  • dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności,
  • prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa oraz tworzonych na ich podstawie regulacji wewnętrznych.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzanie są na podstawie art.6 ust.1 lit.c,e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 7. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan  następujące prawa odpowiednio stosowane w zakresie, w jakim nie są one odmiennie uregulowane lub wyłączone na podstawie odrębnych przepisów:
  • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest uregulowane na podstawie odrębnych przepisów,
  • prawo do usunięcia danych – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. e lub lit. f  RODO (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny),
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom  upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
 10. Wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 12. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania i sposobu postępowania z aktami sądowymi oraz inną dokumentacją sądową. 

Klauzula Informacyjna Sadu Rejonowego w Sieradzu.

Klauzula Informacyjna - wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

Klauzula Informacyjna - skargi i wnioski składnae do Sadu Rejonowego w Sieradzu.

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
Bernardeta Kikowska
Opublikował:
Robert Sołtysiak
Dokument z dnia:
2019-03-19
Publikacja w dniu:
2019-03-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Sołtysiak
Dokument z dnia:
2019-03-01
Publikacja w dniu:
2019-03-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
Bernardeta Kikowska
Opublikował:
Piotr Stręgiel
Dokument z dnia:
2018-09-14
Publikacja w dniu:
2018-09-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
Bernardeta Kikowska
Opublikował:
Piotr Stręgiel
Dokument z dnia:
2018-08-24
Publikacja w dniu:
2018-08-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Stręgiel
Dokument z dnia:
2018-06-08
Publikacja w dniu:
2018-06-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Stręgiel
Dokument z dnia:
2018-06-08
Publikacja w dniu:
2018-06-08
Opis zmiany:
b/d