Konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sieradzu

2018-11-05

          Sieradz, dnia 05 listopada 2018 roku

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Sieradzu

ul. Aleja Zwycięstwa Nr 1

98-200 Sieradz

ogłasza konkurs

na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sieradzu

 

Oznaczenie konkursu -  I.A. 111-29/18

Liczba stanowisk         - 4 (cztery) wolne stanowiska urzędnicze -  stażysta  do wydziałów

                                               orzeczniczych w pełnym wymiarze czasu pracy              

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku stażysty:

 1. protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach
 2. rozpisywanie sesji,
 3. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych oraz obsługą urządzeń ewidencyjnych do ich rejestrowania,
 4. wykonywanie zarządzeń wydawanych w sprawach sądowych,
 5. wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem projektów wpisów dotyczących zmian w księdze wieczystej,
 6. wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i wysyłaniem korespondencji,
 7. wykonywanie innych czynności biurowych w sekretariatach wydziałów.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie średnie z maturą,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 5. przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 7. znajomość systemu operacyjnego Windows,
 8. znajomość aplikacji biurowej MS Office, w tym dobra znajomość Microsoft Word,
 9. umiejętność szybkiego pisania na komputerze,
 10. znajomość następujących aktów prawnych :
  • ustawa z dnia 27 lipca 2018 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 23 ze zm.) – Dział I,
  • ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 246 ze zm.)

Wymagania dodatkowe:

 1. prawidłowe redagowanie pism, umiejętność sporządzania notatki służbowej,
 2. komunikatywność,
 3. umiejętność organizacji własnej pracy,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. odporność na stres,
 6. dokładność, odpowiedzialność,
 7. wysoka kultura osobista,
 8. mile widziane doświadczenie w pracy biurowej w wymiarze sprawiedliwości nabyte podczas odbywania stażu lub praktyk.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie i CV,
 2. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 3. oświadczenia kandydata:
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku stażysty,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2018r.. poz. 1000),
 4. w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Podanie, CV oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, adresowanej do Dyrektora Sądu Rejonowego w Sieradzu, z dopiskiem  na kopercie I.A. 111-29/18  „Konkurs na staż urzędniczy”.

Termin i miejsce złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać osobiście w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Sieradzu ul. Aleja Zwycięstwa Nr 1, pokój 139 w godzinach od 800 – 15,00 lub przesłać drogą pocztową na adres Sąd Rejonowy w Sieradzu, ul. Aleja Zwycięstwa Nr 1, 98-200 Sieradz (wówczas za datę złożenia dokumentów uważa się datę stempla pocztowego)  –    w terminie  do dnia 13 listopada 2018 roku.

Etapy konkursu:

 1. Etap pierwszy – wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 2. Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności, w tym umiejętności redagowania pism oraz znajomość aktów prawnych wskazanych w ogłoszeniu,
 3. Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądownictwie i prokuraturze (tj. Dz. U. 2014r.  poz. 400).

Lista osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu, a także wyniki z poszczególnych etapów konkursu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Sieradzu , Aleja Zwycięstwa 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na  stronie internetowej Sądu Rejonowego w Sieradzu www.sieradz.sr.gov.pl

Zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu do udziału w naborze na powyższe stanowisko.

 

                                                                                                              Dyrektor Sądu Rejonowego

                                                                                                                         w Sieradzu

                                                                                                                                    Teresa Adamczyk

Rejestr zmian dla: Konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sieradzu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
Małgorzata Piechota
Opublikował:
Piotr Stręgiel
Dokument z dnia:
2018-12-07
Publikacja w dniu:
2018-12-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
Małgorzata Piechota
Opublikował:
Piotr Stręgiel
Dokument z dnia:
2018-11-29
Publikacja w dniu:
2018-11-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
Małgorzata Piechota
Opublikował:
Piotr Stręgiel
Dokument z dnia:
2018-11-19
Publikacja w dniu:
2018-11-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
Małgorzata Piechota
Opublikował:
Piotr Stręgiel
Dokument z dnia:
2018-11-05
Publikacja w dniu:
2018-11-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Stręgiel
Dokument z dnia:
2018-11-05
Publikacja w dniu:
2018-11-05
Opis zmiany:
b/d