Konkurs na stanowisko urzędnicze – zastępca Głównego Księgowego

2018-11-07

                                                                                                 Sieradz, dnia 07 listopada 2018 roku

Sąd Rejonowy w Sieradzu

Aleja Zwycięstwa Nr 1

98-200 Sieradz

 

Dyrektor Sądu Rejonowego

 w Sieradzu

 

ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze – zastępca Głównego Księgowego


Oznaczenie konkursu -  I.A. 111-30/18

Liczba stanowisk         - 1 (jedno) wolne stanowisko urzędnicze -  zastępca Głównego Księgowego

                                            w pełnym wymiarze czasu pracy            

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie: ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości bądź ukończona średnia szkoła policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 5. przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 7. umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (Windows, Excel, Word, programy finansowo-księgowe),
 8. odpowiedzialność, systematyczność, terminowość i dokładność w pracy,
 9. znajomość następujących aktów prawnych :
  • ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 395 ze zm.),
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r.  o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.),
  • ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 246 ze zm.),
  • ustawa z dnia 27 lipca 2018 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 23 ze zm.) – Dział I.

 Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość programów: SAP i Płatnik,
 2. dobra organizacja pracy,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. odporność na stres,
 5. doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych w księgowości.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zastępcy Głównego Księgowego:

 1. naliczanie wynagrodzeń związanych ze stosunkiem pracy oraz z umów cywilnoprawnych,
 2. sporządzanie deklaracji podatkowych,
 3. sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
 4. dokonywanie zapisów księgowych na kontach księgi głównej i w księgach pomocniczych,
 5. sporządzanie przelewów, raportów bieżących i zestawień.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie i CV,
 2. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 3. oświadczenia kandydata:
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku stażysty,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2018r., poz. 1000),
 4. w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Podanie, CV oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, adresowanej do Dyrektora Sądu Rejonowego w Sieradzu, z dopiskiem  na kopercie I.A. 111-30/18  „Konkurs na stanowisko urzędnicze – zastępca Głównego Księgowego”.

Termin i miejsce złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać osobiście w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Sieradzu ul. Aleja Zwycięstwa Nr 1, pokój 139 w godzinach od 800 – 15,00 lub przesłać drogą pocztową na adres Sąd Rejonowy w Sieradzu, ul. Aleja Zwycięstwa Nr 1, 98-200 Sieradz (wówczas za datę złożenia dokumentów uważa się datę stempla pocztowego)  –    w terminie  do dnia 15 listopada 2018 roku.

Etapy konkursu:

 1. Etap pierwszy – wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 2. Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności kandydata (test), w oparciu o znajomość aktów prawnych wskazanych w ogłoszeniu,
 3. Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądownictwie i prokuraturze (tj. Dz. U. 2014r.  poz. 400).

Lista osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu, a także wyniki z poszczególnych etapów konkursu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Sieradzu , Aleja Zwycięstwa 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na  stronie internetowej Sądu Rejonowego w Sieradzu www.sieradz.sr.gov.pl

Zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu do udziału w naborze na powyższe stanowisko.

   

                                                                                                              Dyrektor Sądu Rejonowego

                                                                                                                         w Sieradzu

 

                                                                                                                     Teresa Adamczyk

Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko urzędnicze – zastępca Głównego Księgowego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
Teresa Adamczyk
Opublikował:
Piotr Stręgiel
Dokument z dnia:
2018-12-11
Publikacja w dniu:
2018-12-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
Małgorzata Ciapa
Opublikował:
Piotr Stręgiel
Dokument z dnia:
2018-11-30
Publikacja w dniu:
2018-11-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
Małgorzata Ciapa
Opublikował:
Piotr Stręgiel
Dokument z dnia:
2018-11-22
Publikacja w dniu:
2018-11-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
Małgorzata Piechota
Opublikował:
Piotr Stręgiel
Dokument z dnia:
2018-11-07
Publikacja w dniu:
2018-11-07
Opis zmiany:
b/d