Konkurs na stanowisko urzędnicze - stażysta - docelowo informatyk

2018-08-01

                                                                                                 Sieradz, dnia 1 sierpnia 2018 roku

 

Oznaczenie konkursu

I.A. 111-20/18

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Sieradzu

ul. Aleja Zwycięstwa Nr 1

98-200 Sieradz

 ogłasza konkurs

 na stanowisko urzędnicze – stażysta – docelowo informatyk

wolnych stanowisk: 1 w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Wymagania:

I. Niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe kierunkowe informatyczne pierwszego stopnia,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 5. przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku informatyka,
 7. komunikatywność, odporność na stres, kreatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, zdolności analityczne,
 8. wysoka kultura osobista,

II. Pożądane:

 1. doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku informatyka,
 2. znajomość działania sieci komputerowych LAN/WAN,
 3. znajomość systemów operacyjnych Microsoft Windows 7, 8.1, 10  oraz Windows Server 2012, 2016 na poziomie pozwalającym na administrację tymi systemami,
 4. praktyczna znajomość budowy i działania sprzętu komputerowego,
 5. podstawowa znajomość systemów bazodanowych MS SQL,
 6. podstawowa znajomość konfiguracji i zarządzania urządzeniami UTM,
 7. znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem i ochroną danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych,
 8. biegła znajomość oprogramowania biurowego,
 9. znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym posługiwania się dokumentacją techniczną,

 III. Zakres wykonywanych zadań:

 1. instalacja, konfiguracja i utrzymanie desktopowych systemów operacyjnych oraz aplikacji na stacjach roboczych,
 2. instalacja, konfiguracja urządzeń drukujących, skanujących,
 3. wsparcie użytkowników w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania,
 4. diagnozowanie i rozwiązywanie problemów sprzętowych i aplikacji u użytkownika,
 5. administracja systemami serwerowymi Microsoft,
 6. utrzymanie i serwisowanie aplikacji wykorzystywanych w sądzie,
 7. konfiguracja urządzeń aktywnych wykorzystywanych w sądzie,
 8. administracja siecią LAN,
 9. przyczynienie się do prawidłowego i sprawnego funkcjonowania systemu informatycznego, sieci komputerowej oraz sprzętu komputerowego,
 10. nadzór nad prawidłowością wykorzystania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania przez pracowników,
 11. wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych,

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. podanie o zatrudnienie na stanowisku stażysty - docelowo informatyka,
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 3. kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.  o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 2018 r. poz. 1000),
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku stażysty – docelowo informatyka,
 9. w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 Wszystkie oświadczenia oraz podanie i życiorys  winny być własnoręcznie podpisane.

Kandydaci proszeni są o składanie wyłącznie kserokopii dokumentów.

 Termin i miejsce złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać osobiście w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Sieradzu ul. Aleja Zwycięstwa Nr 1, pokój 139 lub 140 w godzinach od 800 – 15,00 lub przesłać drogą pocztową na adres Sąd Rejonowy w Sieradzu, ul. Aleja Zwycięstwa Nr 1, 98-200 Sieradz (wówczas za datę złożenia dokumentów uważa się datę stempla pocztowego)  –    w terminie  do dnia 14 sierpnia 2018 roku.

 Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, adresowanej do Dyrektora Sądu Rejonowego w Sieradzu, z dopiskiem  na kopercie I.A. 111-20/18 „Konkurs na staż urzędniczy – docelowo informatyk ”.

 Lista osób zakwalifikowanych do drugiego i trzeciego etapu konkursu, a także wyniki konkursu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na  stronie internetowej Sądu Rejonowego w Sieradzu www.sieradz.sr.gov.pl

 Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądownictwie i prokuraturze (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 400) w związku z ustawą  z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. 2018 r.  poz. 577) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 marca 2017r. w sprawie stanowisk i  szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracownikach sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego  (Dz.U. 2017r.  poz. 485 ze zm.)

 

W Sądzie Rejonowym w Sieradzu w  miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sądzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Dlatego też zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu do udziału w naborze na powyższe stanowisko.

                                                                                                               Dyrektor Sądu Rejonowego

                                                                                                                         w Sieradzu

                                                                                                                      Teresa Adamczyk

Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko urzędnicze - stażysta - docelowo informatyk

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
Bernardeta Kikowska
Opublikował:
Piotr Stręgiel
Dokument z dnia:
2018-09-05
Publikacja w dniu:
2018-09-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
Bernardeta Kikowska
Opublikował:
Piotr Stręgiel
Dokument z dnia:
2018-08-28
Publikacja w dniu:
2018-08-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
Bernardeta Kikowska
Opublikował:
Piotr Stręgiel
Dokument z dnia:
2018-08-20
Publikacja w dniu:
2018-08-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
Małgorzata Piechota
Opublikował:
Piotr Stręgiel
Dokument z dnia:
2018-08-01
Publikacja w dniu:
2018-08-01
Opis zmiany:
b/d