Konkurs na stanowisko urzędnicze - stażysta do wydziału orzeczniczego

2017-11-21

          Sieradz, dnia 21 listopada 2017 roku

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Sieradzu

ul. Aleja Zwycięstwa Nr 1

98-200 Sieradz

ogłasza konkurs  

na stanowisko urzędnicze – stażysta do wydziału orzeczniczego

wolnych stanowisk: 1 w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Wymagania:

I. Niezbędne: 

 1. wykształcenie średnie z maturą,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 5. przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 7. biegła znajomość posługiwania się sprzętem komputerowym i oprogramowaniem m. in. Word, Excel,
 8. umiejętność szybkiego, bezbłędnego pisania na komputerze,
 9. komunikatywność, odporność na stres, kreatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, zdolności analityczne,
 10. wysoka kultura osobista. 

II. Dodatkowe

 1. praca, praktyka zawodowa lub aktywizacja zawodowa (staż, przygotowanie zawodowe, umowy zlecenia) w sądownictwie,
 2. znajomość ogólnych zagadnień z zakresu – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Regulaminu urzędowania sądów powszechnych. 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku stażysty:

Wykonywanie czynności kancelaryjnych polegających m.in. na: protokołowaniu na rozprawach, rozpisywaniu terminów, redagowaniu pism, sporządzaniu zestawień, sporządzaniu wokand, odnotowywaniu spraw w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych, przyjmowaniu i wysyłaniu korespondencji. 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać: 

 1. podanie o zatrudnienie na stanowisku stażysty,
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 3. kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych  (tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 922 z późn. zm.),
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku stażysty,
 9. w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 

Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia. 

Wszystkie oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane.

Kandydaci proszeni są o składanie wyłącznie kserokopii dokumentów.  

Termin i miejsce złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać osobiście w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Sieradzu ul. Aleja Zwycięstwa Nr 1, pokój 139 w godzinach od 800 – 15,00 lub przesłać drogą pocztową na adres Sąd Rejonowy w Sieradzu, ul. Aleja Zwycięstwa Nr 1, 98-200 Sieradz (wówczas za datę złożenia dokumentów uważa się datę stempla pocztowego)  –    w terminie  do dnia 28 listopada 2017 roku. 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, adresowanej do Dyrektora Sądu Rejonowego w Sieradzu, z dopiskiem  na kopercie I.A. 11-2/17„Konkurs na staż urzędniczy”. 

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego i trzeciego etapu konkursu, a także wyniki konkursu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na  stronie internetowej Sądu Rejonowego w Sieradzu www.sieradz.sr.gov.pl 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądownictwie i prokuraturze (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 400). 

W Sądzie Rejonowym w Sieradzu w  miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sądzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Dlatego też zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu do udziału w naborze na powyższe stanowisko.

Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko urzędnicze - stażysta do wydziału orzeczniczego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Stręgiel
Dokument z dnia:
2018-01-15
Publikacja w dniu:
2018-01-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
Małgorzata Piechota
Opublikował:
Piotr Stręgiel
Dokument z dnia:
2017-12-19
Publikacja w dniu:
2017-12-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
Bernardeta Kikowska
Opublikował:
Piotr Stręgiel
Dokument z dnia:
2017-12-07
Publikacja w dniu:
2017-12-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
Małgorzata Piechota
Opublikował:
Piotr Stręgiel
Dokument z dnia:
2017-11-21
Publikacja w dniu:
2017-11-21
Opis zmiany:
b/d