Konkurs na stanowisko referendarza sądowego

Sieradz, dnia 04 lipca 2019 roku

Prezes Sądu Rejonowego w Sieradzu
Aleja Zwycięstwa Nr 1
98-200 Sieradz

ogłasza konkurs
na stanowisko referendarza sądowego

Oznaczenie konkursu I.A. 111-8/19
Liczba wolnych stanowisk: 1

Wymagania:
I. Niezbędne:
Zgodnie z art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce,
4) ukończył 24 lata,
5) zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską.

II. Dodatkowe:
1) bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa handlowego, prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia, prawa karnego skarbowego oraz postępowania karnego skarbowego, postępowania wieczystoksięgowego i umiejętność stosowania tych przepisów w praktyce,
2) znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentów w formacie Word, znajomość aplikacji Legalis,
3) wysoka kultura osobista,
4) odpowiedzialność i odporność na stres.

III. Wymagane dokumenty /wymogi formalne/:


1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego,
2) życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzające uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej,
4) 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w postępowaniu konkursowym na stanowisko referendarza sądowego załączoną pod ogłoszeniem o konkursie na stanowisko referendarza sądowego.
6) w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu, do udziału w naborze na powyższe stanowisko.

IV. Złożenie dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać osobiście w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Sieradzu ul. Aleja Zwycięstwa Nr 1, pokój 139 w godzinach od 800 – 1500 lub przesłać drogą pocztową na adres Sąd Rejonowy w Sieradzu, ul. Aleja Zwycięstwa Nr 1, 98-200 Sieradz (wówczas za datę złożenia dokumentów uważa się datę stempla pocztowego) –w terminie


do dnia 19 lipca 2019 roku.

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, adresowanej do Prezesa Sądu Rejonowego w Sieradzu, z dopiskiem na kopercie I.A. 111-8/19 „Konkurs na referendarza sądowego".

Po sprawdzeniu, czy zgłoszenia spełniają wymogi formalne oraz czy kandydaci odpowiadają wymogą określonym w art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, prezes sądu ustali listę kandydatów dopuszczonych do udziału w konkursie.
Lista zawierać będzie imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania.
Lista kandydatów, o której mowa wyżej umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Sieradzu Aleja Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz oraz w Biuletynie Informacji Publicznej –
w terminie
do dnia 29 lipca 2019 roku

V. Termin, miejsce i zakres przeprowadzenia konkursu:


Konkurs na stanowisko referendarza sądowego przeprowadzony zostanie

w dniu 12 sierpnia 2019 roku o godzinie 1000

w siedzibie Sądu Rejonowego w Sieradzu Aleja Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz, sala konferencyjna Nr 10.

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 769) w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko referendarza sądowego konkurs będzie przeprowadzony w formie pisemnej. Praca konkursowa składa się z dwóch części:
1) testu jednokrotnego wyboru, obejmującego 60 pytań z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa handlowego, prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia, prawa karnego skarbowego oraz postępowania karnego skarbowego,
2) trzech kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu projektu postanowienia wraz z uzasadnieniem – po jednym z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego lub prawa handlowego, z zakresu prawa wieczystoksięgowego oraz z zakresu prawa karnego, postępowania karnego lub prawa karnego wykonawczego.
Konkurs trwa 150 minut.

Informacja o wynikach konkursu zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Sieradzu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do dnia 26 sierpnia 2019 roku.

Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko referendarza sądowego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
Małgorzata Piechota
Opublikował:
Robert Sołtysiak
Dokument z dnia:
2019-08-20
Publikacja w dniu:
2019-08-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
Bernardeta Kikowska
Opublikował:
Robert Sołtysiak
Dokument z dnia:
2019-07-29
Publikacja w dniu:
2019-07-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
Małgorzata Piechota
Opublikował:
Robert Sołtysiak
Dokument z dnia:
2019-07-04
Publikacja w dniu:
2019-07-04
Opis zmiany:
b/d