Konkurs na stanowisko referendarza sądowego

2018-05-26

                          Sieradz, dnia 31 stycznia 2018 roku

 

Prezes Sądu Rejonowego w Sieradzu

ul. Aleja Zwycięstwa Nr 1

98-200 Sieradz

 ogłasza konkurs

na stanowisko referendarza sądowego

 

Oznaczenie konkursu: I.A. 111-1/2018

Liczba wolnych stanowisk: 1

Wymagania:

I. Niezbędne:

Zgodnie z art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.) na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce,
 4. ukończył 24 lata,
 5. zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską.

II. Dodatkowe:

 1. bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa handlowego, prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia, prawa karnego skarbowego oraz postępowania karnego skarbowego, postępowania wieczystoksięgowego i umiejętność stosowania tych przepisów w praktyce,
 2. znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentów w formacie Word, znajomość aplikacji Legalis,
 3. wysoka kultura osobista,
 4. odpowiedzialność i odporność na stres. 

III. Wymagane dokumenty (wymogi formalne):

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego,
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzające uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej,
 4. 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury konkursowej, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm)
 6. w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

W Sądzie Rejonowym w Sieradzu w  miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sądzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Dlatego też zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu,  do udziału w naborze na powyższe stanowisko.

IV. Złożenie dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać osobiście w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Sieradzu ul. Aleja Zwycięstwa Nr 1, pokój 139 w godzinach od 800 – 15,00 lub przesłać drogą pocztową na adres Sąd Rejonowy w Sieradzu, ul. Aleja Zwycięstwa Nr 1, 98-200 Sieradz (wówczas za datę złożenia dokumentów uważa się datę stempla pocztowego)  – 

w terminie

do dnia 20 lutego 2018 roku.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, adresowanej do Prezesa Sądu Rejonowego w Sieradzu, z dopiskiem  na kopercie I.A. 111-1/2018 „Konkurs na referendarza sądowego”.

                Po sprawdzeniu, czy zgłoszenia spełniają wymogi formalne oraz czy kandydaci odpowiadają wymogą określonym w art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, prezes sądu ustali listę kandydatów dopuszczonych do udziału w konkursie.

                Lista zawierać będzie imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania.

                Lista kandydatów, o której mowa wyżej umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Sieradzu ul. Aleja Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

w terminie

do dnia 06 marca 2018 roku

V.  Termin, miejsce i zakres przeprowadzenia konkursu:

Konkurs na stanowisko referendarza sądowego przeprowadzony zostanie

w dniu 26 marca 2018 roku o godzinie 1000

 w siedzibie Sądu Rejonowego w Sieradzu ul. Aleja Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz,  sala konferencyjna Nr  10.

                Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 331 ze zm.) w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko referendarza sądowego konkurs będzie przeprowadzony w formie pisemnej. Praca konkursowa składa się z dwóch części:

 1. testu jednokrotnego wyboru, obejmującego 60 pytań z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa handlowego, prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia, prawa karnego skarbowego oraz postępowania karnego skarbowego,
 2. trzech kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu projektu postanowienia wraz z uzasadnieniem – po jednym z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego lub prawa handlowego, z zakresu prawa wieczystoksięgowego oraz z zakresu prawa karnego, postępowania karnego lub prawa karnego wykonawczego.

Konkurs trwa 150 minut.

Informacja o wynikach konkursu zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Sieradzu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do dnia 09 kwietnia 2018 roku.

Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko referendarza sądowego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Stręgiel
Dokument z dnia:
2018-04-04
Publikacja w dniu:
2018-04-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
Małgorzata Piechota
Opublikował:
Piotr Stręgiel
Dokument z dnia:
2018-03-05
Publikacja w dniu:
2018-03-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
Małgorzata Piechota
Opublikował:
Piotr Stręgiel
Dokument z dnia:
2018-02-01
Publikacja w dniu:
2018-02-01
Opis zmiany:
b/d