Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

PREZES SĄDU REJONOWEGO W SIERADZU

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta sędziego

Nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Sieradzu

Aleja Zwycięstwa Nr 1 98-200 Sieradz

Oznaczenie konkursu : I.A. 111-7/2019

Liczba wolnych stanowisk: 1

I. Wymagania niezbędne

Zgodnie z art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 52 ze zm.) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył studia wyższe prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce,
 • ukończył 24 lata

II. Wymagania dodatkowe

 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność obsługi komputera.

Zgodnie z art. 155 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, asystent sędziego wykonuje czynności zmierzające do przygotowania spraw sądowych do rozpoznania oraz czynności z zakresu działalności administracyjnej sądów, o której mowa w art. 8 pkt 2 przywołanej wyżej ustawy.

III.    Wymagane dokumenty / wymogi formalne /

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 • własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 • oświadczenie, o którym mowa w art. 155 a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 • oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w postępowaniu konkursowym na stanowisko asystenta sędziego załączoną pod ogłoszeniem o konkursie na stanowisko asystenta sędziego.

 

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu,  do udziału w naborze na powyższe stanowisko.

  IV.      Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty  (z podaniem oznaczenia konkursu) należy składać bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Sieradzu pokój 139 w godz. 800- 1500, lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Sąd Rejonowy w Sieradzu

Oddział Administracyjny

Aleja Zwycięstwa Nr 1

98-200 Sieradz

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko asystenta sędziego "

w terminie

do dnia 12 lipca 2019 r.

(w przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora)

Dokumenty złożone po tej dacie nie będą uwzględniane.

V.      Etapy konkursu:

Konkurs składa się z trzech etapów:

 • etapu pierwszego - wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 • etapu drugiego - testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i karnego, wybrany przez kandydata;
 • etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej.

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu ustali listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu.

Lista zawierająca imiona i nazwiska kandydatów umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Sieradzu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do dnia 19 lipca 2019 r.

VI.     Termin, miejsce i zakres przeprowadzenia konkursu:

Drugi etap konkursu na stanowisko asystenta sędziego przeprowadzony zostanie w dniu 06 sierpnia 2019 r. o godzinie 900 w siedzibie Sądu Rejonowego w Sieradzu Aleja Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz,  sala konferencyjna Nr  10.

Drugi etap konkursu trwać będzie 90 minut.

Do trzeciego etapu konkursu dopuszczeni zostaną kandydaci, którzy uzyskali dotychczas co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej trzy punkty z pracy pisemnej.

Trzeci etap konkursu - rozmowa kwalifikacyjna - odbędzie się w dniu 06 sierpnia 2019 r. o godz. 1330 w siedzibie Sądu Rejonowego w Sieradzu Aleja Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz,  sala konferencyjna Nr  10.

 Sieradz, dnia 28  czerwca 2019 roku

 

 

Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
Małgorzata Piechota
Opublikował:
Robert Sołtysiak
Dokument z dnia:
2019-08-06
Publikacja w dniu:
2019-08-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
Bernardeta Kikowska
Opublikował:
Robert Sołtysiak
Dokument z dnia:
2019-07-19
Publikacja w dniu:
2019-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
Małgorzata Piechota
Opublikował:
Robert Sołtysiak
Dokument z dnia:
2019-06-28
Publikacja w dniu:
2019-06-28
Opis zmiany:
b/d