Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

2100-12-31

PREZES SĄDU REJONOWEGO W SIERADZU

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta sędziego

 

Nazwa i adres sądu:       Sąd Rejonowy w Sieradzu

                                            Aleja Zwycięstwa Nr 1 98-200 Sieradz.

Oznaczenie konkursu : I.A. 111-17/2017

Liczba wolnych stanowisk: 1

1.       Wymagania niezbędne

Zgodnie z art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. 2016.2062 ze zm.) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył studia wyższe prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce,
 • ukończył 24 lata.

2.       Wymagania dodatkowe

 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność obsługi komputera.

Zgodnie z art. 155 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, asystent sędziego wykonuje czynności zmierzające do przygotowania spraw sądowych do rozpoznania oraz czynności z zakresu działalności administracyjnej sądów, o której mowa w art. 8 pkt 2 przywołanej wyżej ustawy.

3.       Wymagane dokumenty / wymogi formalne /

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 • własnoręcznie sporządzony życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 • oświadczenie, o którym mowa w art. 155 a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 • oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia. W Sądzie Rejonowym w Sieradzu w  miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sądzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. Dlatego też zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu do udziału w naborze na powyższe stanowisko.

4.       Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty (z podaniem oznaczenia konkursu) należy składać bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Sieradzu pokój 139 w godz. 8:00- 15:00, lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Sąd Rejonowy w Sieradzu

Oddział Administracyjny

Aleja Zwycięstwa Nr 1

98-200 Sieradz

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko asystenta sędziego " w terminie do dnia 15 stycznia 2018 r. (w przypadku dokumentów przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty złożone po tej dacie nie będą uwzględniane.

5.       Etapy konkursu:

Konkurs składa się z trzech etapów:

 • etapu pierwszego - wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 • etapu drugiego - testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i karnego, wybrany przez kandydata;
 • etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej.

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu ustali listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu. Lista zawierająca imiona i nazwiska kandydatów umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Sieradzu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do dnia 25 stycznia 2018 r.

6.       Termin, miejsce i zakres przeprowadzenia konkursu:

Drugi etap konkursu na stanowisko asystenta sędziego przeprowadzony zostanie w dniu 05 lutego 2018 r. o godzinie 10 00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Sieradzu ul. Aleja Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz,  sala konferencyjna Nr  10.  Drugi etap konkursu trwać będzie 90 minut.

Do trzeciego etapu konkursu dopuszczeni zostaną kandydaci, którzy uzyskali dotychczas co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej trzy punkty z pracy pisemnej. Trzeci etap konkursu - rozmowa kwalifikacyjna - odbędzie się w dniu 22 lutego 2018 r.

Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Sieradzu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do dnia 14 lutego 2018 r.

Sieradz, dnia 14 grudnia 2017 roku

Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Stręgiel
Dokument z dnia:
2018-02-22
Publikacja w dniu:
2018-02-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
Małgorzata Piechota
Opublikował:
Piotr Stręgiel
Dokument z dnia:
2018-02-22
Publikacja w dniu:
2018-02-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
Małgorzata Piechota
Opublikował:
Piotr Stręgiel
Dokument z dnia:
2018-02-06
Publikacja w dniu:
2018-02-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Stręgiel
Dokument z dnia:
2018-01-24
Publikacja w dniu:
2018-01-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
Małgorzata Piechota
Opublikował:
Piotr Stręgiel
Dokument z dnia:
2017-12-16
Publikacja w dniu:
2017-12-16
Opis zmiany:
b/d