Konkurs dla kandydatów na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sieradzu

                                                                                                    Sieradz, dnia 05 sierpnia 2019 roku

Sąd Rejonowy w Sieradzu

Aleja Zwycięstwa 1

98-200 Sieradz

 

Dyrektor Sądu Rejonowego

 w Sieradzu

 

  • ogłasza konkurs dla kandydatów na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sieradzu

 

 

Oznaczenie konkursu -  I.A. 111-9/19

Liczba stanowisk         - 1 (jedno) wolne stanowiska urzędnicze -  stażysta  do wydziału

                                               orzeczniczego w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 

Wymagania niezbędne:

1)      wykształcenie średnie z maturą,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych,

3)      nieposzlakowana opinia,

4)      niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

5)      przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

6)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

7)      znajomość systemu operacyjnego Windows,

8)      znajomość aplikacji biurowej MS Office, w tym dobra znajomość Microsoft Word,

9)      umiejętność szybkiego pisania na komputerze,

10)   znajomość następujących aktów prawnych :

  • ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.)
  • ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 577 ze zm.)

 

Wymagania dodatkowe:

1)    prawidłowe redagowanie pism, umiejętność sporządzania notatki służbowej,

2)    komunikatywność,

3)    umiejętność organizacji własnej pracy,

4)    umiejętność pracy w zespole,

5)    odporność na stres,

6)    dokładność, odpowiedzialność,

7)    wysoka kultura osobista,

8)   mile widziane doświadczenie w pracy biurowej w wymiarze sprawiedliwości nabyte podczas

      odbywania stażu lub praktyk.

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku stażysty:

1)      wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem projektów wpisów dotyczących zmian w księdze wieczystej,

2)      wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i wysyłaniem korespondencji,

3)      protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach

4)      rozpisywanie sesji,

5)      wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych oraz obsługą urządzeń ewidencyjnych do ich rejestrowania,

6)      wykonywanie zarządzeń wydawanych w sprawach sądowych,

7)      wykonywanie innych czynności biurowych w sekretariatach wydziałów.

 

Wymagane dokumenty:

1)      podanie i CV,

2)      kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

3)      oświadczenia kandydata:

  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku stażysty,
  • podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w postępowaniu konkursowym na stanowisko  urzędnicze – stażysta,  załączoną pod ogłoszeniem o konkursie na stanowisko urzędnicze – stażysta do wydziału orzeczniczego.

4)      w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Podanie, CV oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, adresowanej do Dyrektora Sądu Rejonowego w Sieradzu, z dopiskiem  na kopercie I.A. 111-9/19 „Konkurs na staż urzędniczy”.

 

Termin i miejsce złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać osobiście w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Sieradzu,  Aleja Zwycięstwa Nr 1, pokój 139 w godzinach od 800 – 15,00 lub przesłać drogą pocztową na adres Sąd Rejonowy w Sieradzu, ul. Aleja Zwycięstwa Nr 1, 98-200 Sieradz (wówczas za datę złożenia dokumentów uważa się datę stempla pocztowego)  –    w terminie  do dnia 12 sierpnia 2019 roku

 

Etapy konkursu:

1)      Etap pierwszy – wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

2)      Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności, w tym umiejętności redagowania pism oraz znajomość aktów prawnych wskazanych w ogłoszeniu,

3)      Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądownictwie i prokuraturze (tj. Dz. U. 2014 r.  poz. 400).

 

Lista osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu, a także wyniki z poszczególnych etapów konkursu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Sieradzu, Aleja Zwycięstwa 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na  stronie internetowej Sądu Rejonowego w Sieradzu www.sieradz.sr.gov.pl

 

 

Zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu do udziału w naborze na powyższe stanowisko.

 

 

 

 

                                                                                                              Dyrektor Sądu Rejonowego

                                                                                                                         w Sieradzu

 

                                                                                                                     Teresa Adamczyk

Rejestr zmian dla: Konkurs dla kandydatów na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sieradzu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
Teresa Adamczyk
Opublikował:
Robert Sołtysiak
Dokument z dnia:
2019-08-30
Publikacja w dniu:
2019-08-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
Małgorzata Piechota
Opublikował:
Robert Sołtysiak
Dokument z dnia:
2019-08-23
Publikacja w dniu:
2019-08-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
Małgorzata Piechota
Opublikował:
Robert Sołtysiak
Dokument z dnia:
2019-08-16
Publikacja w dniu:
2019-08-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
Małgorzata Piechota
Opublikował:
Robert Sołtysiak
Dokument z dnia:
2019-08-05
Publikacja w dniu:
2019-08-05
Opis zmiany:
b/d