Język migowy

Zasady korzystania z usługi komunikowania się przez osobę posługującą się językiem migowym
w Sądzie Rejonowym w Sieradzu


Obowiązki w zakresie udostępnienia usługi pozwalającej się na skomunikowanie przez osobę uprawnioną określa ustawa z 19.08.2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Zgodnie z art. 11 w/w ustawy Sąd Rejonowy w Sieradzu zapewnia, na zasadach określonych w poniższej procedurze, dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN, zwanych dalej "świadczeniem".

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Ustala się następującą procedurę świadczenia usługi tłumacza PJM, SJM i SKOGN w Sądzie Rejonowym w Sieradzu:

  1. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do kierownika sekretariatu właściwego wydziału, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
  2. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 1, powinno być dokonane w formie pisemnej, telefonicznej, za pośrednictwem fax-u lub drogą e-mailową. 
  3. Po dokonaniu zgłoszenia Sąd Rejonowy w Sieradzu jest zobowiązany do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
  4. Sąd Rejonowy w Sieradzu, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.

Zwrócić należy również uwagę, że osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z podmiotami zobowiązanymi. Prawo powyższe może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z prawa, o którym mowa powyżej, podmioty zobowiązane nie mogą wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM lub SKOGN przez osoby przybrane.

Rejestr zmian dla: Język migowy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sieradzu
Wytworzył:
Teresa Adamczyk
Opublikował:
Piotr Stręgiel
Dokument z dnia:
2018-08-29
Publikacja w dniu:
2018-08-29
Opis zmiany:
b/d